Síť cyklostezek na Roztylech se dočká rozšíření

V rámci zpřístupnění revitalizovaného území Nových Roztyl vzniknou nové cyklostezky i cesty pro pěší. Upraveny budou také stávající nevyhovující trasy.

Dlouho zanedbané území v okolí stanice metra Roztyly čeká v následujících letech velká přeměna. K nejvýraznějším změnám dojde v prostorách brownfieldu Interlov, který se nachází mezi parkem Nové Roztyly a křižovatkou Jižní spojky s magistrálou. Celou lokalitu od hlučné křižovatky odstíní jedna podlouhlá komerční budova a ve zbytku území, kde se nyní nachází pusté betonové parcely po zaniklém areálu jatek, vznikne nové vlastnické i nájemní bydlení, školka a klubovna pro děti.

Celý záměr pracuje s touto rozvojovou oblastí způsobem, aby potlačil a někde až eliminoval negativní vlivy a dopady plynoucí z rušné křižovatky. Stěžejní je, že se výstavba v rámci bývalého areálu Interlov týká pouze oblasti, která již byla historicky zastavěna nebo hospodářsky využita. Do nově vznikajícího parku připravovaná výstavba nijak nezasáhne, a už vůbec se nedotkne území Krčského lesa.

 

Ze Spořilova do Krčáku

V poslední době jsme na sociálních sítích zaznamenali několik dotazů k tomu, zdali bude nově vniklý areál prostupný nebo oplocený. Obavy se objevily hlavně v souvislosti s trasou od lávky, která vede přes magistrálu. Obyvatelé Spořilova však nemusí mít starost, že by došlo k „odříznutí“ Krčáku od Spořilova. Přístup k lesu zůstane zachován a k tomu navíc investor, společnost Passerinvest Group, počítá s vybudováním sítě nových cest a cyklostezek tak, aby byla lokalita prostupná všemi směry.

Ve spolupráci s Technickou správou komunikací i s hlavním městem Prahou byly projednávány nejvhodnější možnosti vedení připravovaných cyklostezek s napojením na současnou i plánovanou síť. 

Mezi hlavní cyklotrasy, které procházejí územím Roztyl, patří cyklostezka A22, která vede z Braníku přes Krčský les směrem na Chodov a dále k metru Háje. Ta ale neprochází přímo přes Nové Roztyly – u restaurace Za Větrem se z ní napojuje kratší cyklotrasa A222 o délce necelých tří kilometrů, která vede směrem k metru Roztyly a dále na Spořilov, kde se napojuje na trasu A41.

Kromě A222 jsou stávající stezky v lokalitě v nevyhovujícím stavu nebo zde zcela chybí. Výraznou přeměnou tak projde hlavně úsek, který vede od lávky přes magistrálu (kde končí trasa A227) k historické trase ÚJ-BR směrem do Krče. Z podnětu investora, společnosti Passerinvest Group, budou odstraněny bariérové schody, a hlavně bude vytvořena nová pohodlná cesta o šířce čtyř metrů. Upravena bude také pomocná trasa X411, která byla v minulosti na několika místech špatné průjezdná. Ta propojuje lávku přes magistrálu s trasou A222.

 

Vzniknou nové cyklostezky

Další komunikace pro cyklisty, které hodlá investor vybudovat, povede od metra mezi projektovanou rezidenční částí a parkem a následně se rozvětví do dvou směrů: doleva povede ke Krčskému lesu a doprava bude směřovat do Prahy 4. Paralelně s ní povede nová cyklotrasa plánovanou zástavbou. Celková délka nových tras územím dosáhne přes tisíc metrů. Nabídka bude tedy rozšířena o dva nové směry a zároveň dojde k úpravám a zkapacitnění tras stávajících.

Mimo cyklisty se počítá také s novými trasami pro pěší. V blízkosti pozemních komunikací budou vybudovány široké a bezpečné chodníky. Dostat se tak například ze Spořilova do Krčského lesa bude v budoucnu mnohem snazší, a hlavně příjemnější. Odstraněním stávajících bariér se mrtvý brownfield stane přirozenou součástí celé lokality.